Bønn og hellighet

Bønn, som er samtale og samfunn med Gud, hvor vi nærmer oss Ham og slipper Ham inn i våre liv, er en nødvendig del av vår forberedelse til Skriftemålet. Det trenger ikke å være mange eller lange bønner, men en bønn før vi begynner vår samvittighetsransakelse og\eller før vi går til skrifte er å anbefale. Ved å be i forbindelse med skriftemålet legger vi hele vår vei til sakramentet og vårt skriftemål i Guds hender og lar Ham lede vår vei tilbake til seg selv.

Her er noen Katolske bønner

Korstegnet

I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen.

Fader Vår (Herrens bønn)

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

Ære være (Lovprisningsbønn)

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hill deg Maria (Engelens hilsen – Ave Maria)

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Herrens engel (Angelusbønnen)

Herrens engel bragte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd.

Hill deg, Maria…

Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria…

Og Ordet ble kjød. Og tok bolig iblant oss.

Hill deg, Maria…

Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn til verneengelen

Guds engel, du som verner meg, til deg har den Høyestes omsorg betrodd meg. Opplys meg, vern meg, styr meg og led meg.

Den kristne hilsen

Lovet være Jesus Kristus! I all evighet. Amen.

Kom, Hellige Ånd

Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild.

Send ut din Ånd og alt blir omskapt. Og du fornyer jordens åsyn.

La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bordvers før måltidet

Herre, velsign oss og disse dine gaver, som vi skal motta ved din milde godhet. Ved Kristus vår Herre. Amen.

eller:

Alles øyne ser hen til deg, Herre, – og du gir alle føde i rette tid.

Du åpner din hånd – og metter alt som lever med gode gaver.

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd. Som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bordvers etter måltidet

Vi takker deg, allmektige Gud, for alle dine velgjerninger, du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn før man logger seg på internett

Denne bønnen ble skrevet av Fr. John Zuhlsdorf for noen år siden og finnes på mange språk. Her er den norske versjonen:

Allmektige evige Gud, Du som har skapt oss i Ditt bilde, og oppfordret oss til å søke det som er godt, sant og vakkert, spesielt i Din enbårne Sønns, vår Herres Jesu Kristi, gudommelige person. Vi ber at Du gjennom den hellige biskop og kirkelærer Isidors forbønn vil gjøre det slik at vi på våre reiser gjennom internettet retter hender og øyne mot det Du finner velbehagelig, og at vi behandler alle vi møter med kjærlighet og tålmodighet. Ved Kristus vår Herre. Amen.