Vår Frue Kirke

Dugnad

Lørdag 22. april er det dugnad i Vår Frue Menighet og vi håper at så mange som mulig kan stille opp. Vi starter kl 10:00 og den filippinske gruppen sørger for varm lunsj til alle som deltar. Tidligere år har vi vært ferdige før kl 15:00.

Vi må be deg ta med det utstyr som du skal bruke. Spesielt gjelder dette hageredskaper og gamle filler til å polere treverk i kirkerommet. Gjerne også vaskebøtter og kluter.

Den ene gruppen vil få ansvar for kirken. Det skal tørkes støv, støvsuges, vaskes og poleres.

Den andre gruppen vil jobbe i hagen. Vi har allerede fått trærne beskåret, men plen og noen av blomsterbedene må arbeides med, spesielt bak det røde huset. Eventuelle innkjøp underveis av blomster o.l. til beplantning gjør vi underveis.

Vel møtt!

Katolsk Forum

Onsdag 19. april kl 19:00

Professor Reidar Hvalvik: CARAVAGGIOS RELIGIØSE KUNST SOM UTTRYKK FOR KATOLSK TEOLOGI.

Reidar Hvalvik er dr.theol. og professor i nytestamentlig teologi ved Det teologiske Menighets-fakultet. I tillegg til forskning og publikasjoner innenfor Det nye testamente og patristikk, har han særlig arbeidet med og publisert bidrag om kristen kunst i antikken og middelalderen, samt om den italienske maleren Caravaggios religiøse kunst.

Den italienske maleren Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) var omstridt på grunn av sin nyskapende naturalistiske fremstilling av religiøse motiver. Samtidig var det i motreformasjonens interesse med dramatiske og talende bilder som kontrast til protestantismens billedfiendtlighet. Til dette var Caravaggios stil godt egnet, og han betraktes i ettertid som en reflektert formidler av katolsk teologi.

Stabat Mater

Påskens liturgiske program

Foreldremøter

Foreldremøte for førstekommunion: fredag 21. april kl 17:00

Foreldremøte for konfirmasjon: onsdag 19. april kl 17:00 (gjelder kun foreldre til de som skal konfirmeres 28. mai i år)

Katekese lørdag 1. april

Første lørdag i april er det katekese i Vår Frue Menighet i Porsgrunn.

Det er 3. og 4. klasse som har ansvar for mat/kake til felles lunsj.

Konfirmantene får med seg meldingsskjema som må fylles ut og informasjon om foreldremøte for å planlegge konfirmasjonsdagen, søndag 28. mai.

Visitas i Vår Frue Menighet

Biskopen besøker Vår Frue menighet

Biskop Bernt I. Eidsvig med følge besøkte menigheten 11. og 12. mars for en omfattende innføring i menighetens liv og aktiviteter for å muliggjøre at biskopens hyrdegjerning i enda større grad kan bidra til menighetens vekst og velvære, slik det heter i retningslinjene for visitas.

Hvite duker og servietter på plass til lunsj for frivillige i Vår Frue Kirke lørdag formiddag.

En visitas skjer omtrent hvert femte år og formålet er å søke å fremme de troendes helliggjørelse i samsvar med hver enkelts kall. Derfor var det naturlig at visitasens høydepunkt var en felles lunsj med menighetens frivillige.

ØV: Sognepresten får hjelp av KULIP v/Theo Welfler til å dekke bord. ØH: Noen medlemmer av menighetsrådet (Fra venstre: Vuong, Fitom, Lunita og Jarek) NV: Biskopen i samtale med Tina og Olav Nguyen fra St. Antonius Kapell i Kragerø. Thomas Fraenkl i forkant. NH: Biskopen ved lektorbordet (Fra venstre: biskopen, Hans Magnus Solli, Thomas Fraenkl, Finn Halvorsen, Ingrid Hamberg og Catherine Nes). Midten: St. Antonius Kapell i Kragerø v/ Tina og Harald Nguyen og KULIP v/ Felix Pham.

Det var menighetsrådet som var vertskap og det var dekket til over seksti frivillige i menighetssalen lørdag formiddag. De forskjellige gruppene bidro med matretter fra sine hjemland og biskopen satte av tid til å snakke med alle som var tilstede.

Fra venstre: Helene M. Engen, p. Mikael (kapellan), Kristin Kvisla (nestleder i menighetsrådet), Joakim Teigen (menighetens prestestudent), Hai-Nam Vy (eiendomsansvarlig i OKB), p. Bharath (biskopens kapellan) og med ryggen til: Vuong (kirkelig assistent).

Det var også satt av tid til individuelle samtaler med medlemmer av menigheten, de ansatte og menighetsrådet mens bispedømmets eiendomsansvarlig, Hai-Nam Vy, hadde befaring av menighetens bygninger sammen med Binh Quang Nguyen (vaktmester) og Jan Helge Larsen (finansrådsmedlem). Om kvelden var det middag med biskopen, hans følge og menighetsrådet i menighetssalen.

Søndag feiret biskopen pontifikalmesse i Vår Frue Kirke før turen gikk tilbake til Oslo. I sin preken uttrykte han sin glede over menighetens ve og vel og under kunngjøringene fikk han en spontan invitasjon til å komme tilbake på besøk.

Katolsk Forum

Onsdag 15. mars kl 19:00

Professor em. Øystein Rian: REFORMASJONEN I NORGE

Øystein Rian er ein norsk historikar og professor ved Universitetet i Oslo. Spesialområda hans er dansketida frå 1500 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. Han har utgjeve fleire bøker og publikasjonar, er redaktør av Historisk tidsskrift og foredragshaldar i NRKs populær-vitskaplege radioserie P2-akademiet. Øystein Rian er medlem i Det norske vitenskapsakademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

I 1536 var Norge et katolsk land. Hvorfor kom da reformasjonen? Den var en revolusjon ovenfra og utenfra, vedtatt og gjennomført av den danske unionskongen, som samtidig avskaffet det norske selvstyret, der Kirken hadde spilt en viktig rolle. Hvordan ble dette gjennomført, hvor lang tid tok det, og hvordan artet det nye regimet seg i stat og kirke?

En hilsen ved fastens begynnelse

Fastebudskap fra biskop Bernt I. Eidsvig 2017


f8bdf420-b449-4b10-ab73-d2f4ec769b92

Til de troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift

Det er forunderlig at askeonsdag er den eneste dag i kirkeåret da messebesøket verden over er på høyde med julens og påskens, minst. Dette stemmer sinnet til håp, for budskapet i fastetidens førti dager dreier seg om selvbeherskelse, bot, omtanke og gaver til de fattige og nødlidende. Idag er våre kirker fylt av mennesker som med stort alvor lar seg tegne med askekorset; hver enkelt av dem hører formaningen: Vend om og tro på evangeliet!  Hvordan skulle det være mulig uten barmhjertighetens gjerninger?

Spørsmålet om hva vi skal gi avkall på i fastetiden, er stadig aktuelt, og katolikker spør gjerne hverandre om dette: Søtsaker, alkohol, tobakk, sukker i teen … Det er et gyldig spørsmål, men bare hvis vi stiller et spørsmål til: Hvem drar nytte av ditt offer?  Og kanskje enda ett: Hva godt vil du gjøre for andre?

Pave Frans advarer mot en overfladisk fastepraksis og siterer kirkefaderen Johannes Chrysostomos: Ingen dyd kan være stor hvis den ikke blir ledsaget av fordeler for andre. Uansett hvor strengt du faster, om du sover på et hardt gulv, spiser aske, eller frembringer sukk til stadighet. Hvis du ikke gjør noe godt for andre, gjør du ikke noe stort.

For egen regning legger han til: Jeg stoler ikke på veldedighet som ikke koster noe, og ikke gjør vondt. En velgjørende faste fra ting som skader kroppen, f.eks. søtsaker og alkohol, er én ting. En faste som forandrer hjerte og sinnelag, er det Gud vil ha av oss.

Pave Frans uttrykker det samme budskap med en konkretisering: Vi skal bevisst faste mot likegyldighet, vår egen og andres. Dette er vanskeligere enn å gi avkall på et bestemt gode, for det krever engasjement og stor utholdenhet.

Som deres biskop minner jeg dere om fasteofferets betydning og om deres muligheter for å gjøre godt med penger, omsorg og engasjement. Dere har mange anledninger til å gjøre godt. Som vanlig anbefaler jeg dere å se på den nære nød, mennesker dere kan gjøre en forskjell for.

Jeg anbefaler dere Caritas’ fasteaksjon med mottoet: «Rett til mat, rett til utvikling».

Den store nød som hersker i Syd-Sudan, må appellere til vårt engasjement. Materiell hjelp må komme utenfra, nemlig fra oss som har noe å gi.

Jeg ønsker dere en velsignet fastetid.

 

+Bernt I. Eidsvig

Biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim

Oslo, askeonsdag 2017.

Askeonsdag

Askeonsdag 1. mars

ashwednesday

Onsdag 1. mars starter den 40 dager lange forberedelsen til påske. I Vår Frue Kirke i Porsgrunn feires det denne dagen tre messer:

11:00  Askeonsdagsmesse på norsk
16:00  Askeonsdagsmesse på polsk
18:00  Askeonsdagsmesse på norsk