I reportasje i avisen Grenmar 9.oktober 1899, kan vi lese at kirken vår ble innviet 8.oktober 1899.

”Den katholske Kirke, hvis høitidelige Indvielse foregikk i gaar, er som bekjendt opført ved Ryesgade og bygget i Stavkirkestil efter Tegning av Hr. Arkitekt H.Børve».

“Gjennom det stilfulle Gjerde langs Ryesgade kommer mand paa den udplanerede Plads, hvor Kirkens Hovedindgang findes, ad denne kommer man ind i ”Skruet”, paa hvis høire Side Døbekapellet er indredet og videre ind i det vakre og tiltalende Kirkeskip, hvis sider og Endefacader bæres av Søilerekker, ret imod træder man gjennom Kommunionsbænken ind i Alterpartiet, hvor over Alteret er placeret Jomfru Maria og Josef med Jesusbarnet.

Paa Evangeliesidens Vindu, der er udstyret med Glasmaleri læses J.H.S.: Jesus hominumsalvator (Jesus Menneskenes frelser), Guds Lam med Seierens Fane og A. & O. ( Alpha og Omega: Begynnelsen og Enden) og paa Epistelsidens Vindu i Glasmaleri Emblemer, der betegner Korset og Seierens krone, ”Pelikanen” (Jesus føder sine frelste børn med sit Blod) og de sakramentale Betegnelser: Brødet og Klaken omgiven av Kornbaand.

Bag Alteret sees Duen som Symbol paa den Hellige Aand, hvorhos man under Taget finder hængende den stædsebrændende Lampe. Fra Alteret fører tvende Døre ind til Sakristiet, hvor Præsten har sin Ornat og Kirkens Kar opbevares i dertil indrettede Skabe, og en Dør bærer saa mod Høire du af Kirken.
Paa Alterets Evangelieside fides Rum for Skriftestolen samt Opgang til Predikestolen. Paa den modstaaende Side Staar Kirkens Ovn, bag hvilken en skjult Dør fører ind til Kuldoplaget. Over Kirkens Hovedindganger Koret bygget med Plads for orgelharmoniet og Sangkoret og herfra foregaar Ringingen med Kirkens Klokke i det vakre med Kobber tækkede Taarn.

Kirken, der rummer omtr. 200 mennesker, paabegyndes i feb. Maaned sidst, og er lyst og vakkert Kirkehus forsyned med 25 Vinduer udstyrede med Kathedralglad indfattet i Bly.

Den Katholske Kirke er bygget af Chr. Thovsen & Torjusen, Malerarbeide udført af Hr. Malermester Tvedt, Kobberlegningen af.Hr Blikkenslager P.Hansen, Kirkeklokken er levert fra Brødr. Olsens Klokkestøberi, Nauen pr.Tønsberg, medens Kirkens Vinduer med Glasmalerier er hidkomne fra Berlin, det hele Arbeide synes at være udført med megen Smag og Akkuratske.

Kirken koster omtrent 12.000 kr. Hr. Arkitekt Børve har levert Tegningen til et overmaade smukt og stilfuldt Arbeide, noget der ogsaa fikk sit Udtrykk i den anerkjendende Tale Biskopen rettede til Arkitekten under den igaar givne særdeles smukke Middag for en liden Krets af Autoriteter.
Paa den planerede Plads udenfor Kirken skal der opføres Prestebolig.

Som overfor nævnt foregikk Vor Frue Kirkes høitidelige Indvielse igaar Kl.101/2 i Overvær av en Mengde Mennesker, der allerede en god Stund før hadde samlet sig og optaget Kirken til sidste Plads. Ved 101/2 Tiden udgikk Processionen fra Kirkens østre Dør med 5 Kordrenge bærende Krusifixet og Vievandskaret i Spidsen, derpaa fulgte Kirkens Prest, Hr. Pastor Blom, Biskopens Medhjelpere og Redaktør af ”St. Olaf”, Hr. Pastor Ugen samt endelig H.H. Biskop Dr. Fallize, alle i Høitidskrud, under afsyngelsen af passende Afsnit af Davids salmer togede Procesionen rundt Kirken, hvis Vægge bestenkedes med Vievand, og ad Kirkens Hoveddør, hvorpaa den istemmede Allehelgens Litaniet, began sig op til Høialteret.

Her fortsattes den egentlige Indvielse efter et i Poneficale Romanum foreskrevet Ritual, der ligesom Messen og de talrige Cermonier udførtes paa Latin, assistereaf de paa Høialteret placerede Sangere, der foredrog de foreskrevne latinske Salmer.
Biskopen fuldbyrdede derpaa Indvielsen ved at bestenke Kirkens Vægge med Vievand, hvorefter H.Høiverdigehed besteg Predikestolen og holdt den egentlige Indvielsestale, idet han tog som Text:”Her er Guds Hus, Her er Himlens Port”.

I et ganske oplysende, varmt og indtrængende Foredrag redgjorde han for Kirkens Indvielsesritus, gav en udsikt over den Katholske Kirkes Lære, redgjorde for de Misforstaalser, der stundom gjorde sig gjeldende, og afsluttede med et inderlig Haab og Bøn om, at de afvigende Kirkesamfund tilslut maatte samles om en Kirke. Kirkens Prest forrettede derpaa Høimessen for Alteret, hvorpaa Cermoniellet afsluttedes med Afsyngelse af en række Salmer. Ved 1 tiden var Høialterets 12 Voxlys slukkedes, den alltidbrænnende Lampe tændes og Tilhørerne forlod efterhaanden det smukke Kirkehus”.