Vår Frue Kirke

Visitas i Vår Frue Menighet

Biskopen besøker Vår Frue menighet

Biskop Bernt I. Eidsvig med følge besøkte menigheten 11. og 12. mars for en omfattende innføring i menighetens liv og aktiviteter for å muliggjøre at biskopens hyrdegjerning i enda større grad kan bidra til menighetens vekst og velvære, slik det heter i retningslinjene for visitas.

Hvite duker og servietter på plass til lunsj for frivillige i Vår Frue Kirke lørdag formiddag.

En visitas skjer omtrent hvert femte år og formålet er å søke å fremme de troendes helliggjørelse i samsvar med hver enkelts kall. Derfor var det naturlig at visitasens høydepunkt var en felles lunsj med menighetens frivillige.

ØV: Sognepresten får hjelp av KULIP v/Theo Welfler til å dekke bord. ØH: Noen medlemmer av menighetsrådet (Fra venstre: Vuong, Fitom, Lunita og Jarek) NV: Biskopen i samtale med Tina og Olav Nguyen fra St. Antonius Kapell i Kragerø. Thomas Fraenkl i forkant. NH: Biskopen ved lektorbordet (Fra venstre: biskopen, Hans Magnus Solli, Thomas Fraenkl, Finn Halvorsen, Ingrid Hamberg og Catherine Nes). Midten: St. Antonius Kapell i Kragerø v/ Tina og Harald Nguyen og KULIP v/ Felix Pham.

Det var menighetsrådet som var vertskap og det var dekket til over seksti frivillige i menighetssalen lørdag formiddag. De forskjellige gruppene bidro med matretter fra sine hjemland og biskopen satte av tid til å snakke med alle som var tilstede.

Fra venstre: Helene M. Engen, p. Mikael (kapellan), Kristin Kvisla (nestleder i menighetsrådet), Joakim Teigen (menighetens prestestudent), Hai-Nam Vy (eiendomsansvarlig i OKB), p. Bharath (biskopens kapellan) og med ryggen til: Vuong (kirkelig assistent).

Det var også satt av tid til individuelle samtaler med medlemmer av menigheten, de ansatte og menighetsrådet mens bispedømmets eiendomsansvarlig, Hai-Nam Vy, hadde befaring av menighetens bygninger sammen med Binh Quang Nguyen (vaktmester) og Jan Helge Larsen (finansrådsmedlem). Om kvelden var det middag med biskopen, hans følge og menighetsrådet i menighetssalen.

Søndag feiret biskopen pontifikalmesse i Vår Frue Kirke før turen gikk tilbake til Oslo. I sin preken uttrykte han sin glede over menighetens ve og vel og under kunngjøringene fikk han en spontan invitasjon til å komme tilbake på besøk.

Katolsk Forum

Onsdag 15. mars kl 19:00

Professor em. Øystein Rian: REFORMASJONEN I NORGE

Øystein Rian er ein norsk historikar og professor ved Universitetet i Oslo. Spesialområda hans er dansketida frå 1500 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. Han har utgjeve fleire bøker og publikasjonar, er redaktør av Historisk tidsskrift og foredragshaldar i NRKs populær-vitskaplege radioserie P2-akademiet. Øystein Rian er medlem i Det norske vitenskapsakademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

I 1536 var Norge et katolsk land. Hvorfor kom da reformasjonen? Den var en revolusjon ovenfra og utenfra, vedtatt og gjennomført av den danske unionskongen, som samtidig avskaffet det norske selvstyret, der Kirken hadde spilt en viktig rolle. Hvordan ble dette gjennomført, hvor lang tid tok det, og hvordan artet det nye regimet seg i stat og kirke?

En hilsen ved fastens begynnelse

Fastebudskap fra biskop Bernt I. Eidsvig 2017


f8bdf420-b449-4b10-ab73-d2f4ec769b92

Til de troende i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift

Det er forunderlig at askeonsdag er den eneste dag i kirkeåret da messebesøket verden over er på høyde med julens og påskens, minst. Dette stemmer sinnet til håp, for budskapet i fastetidens førti dager dreier seg om selvbeherskelse, bot, omtanke og gaver til de fattige og nødlidende. Idag er våre kirker fylt av mennesker som med stort alvor lar seg tegne med askekorset; hver enkelt av dem hører formaningen: Vend om og tro på evangeliet!  Hvordan skulle det være mulig uten barmhjertighetens gjerninger?

Spørsmålet om hva vi skal gi avkall på i fastetiden, er stadig aktuelt, og katolikker spør gjerne hverandre om dette: Søtsaker, alkohol, tobakk, sukker i teen … Det er et gyldig spørsmål, men bare hvis vi stiller et spørsmål til: Hvem drar nytte av ditt offer?  Og kanskje enda ett: Hva godt vil du gjøre for andre?

Pave Frans advarer mot en overfladisk fastepraksis og siterer kirkefaderen Johannes Chrysostomos: Ingen dyd kan være stor hvis den ikke blir ledsaget av fordeler for andre. Uansett hvor strengt du faster, om du sover på et hardt gulv, spiser aske, eller frembringer sukk til stadighet. Hvis du ikke gjør noe godt for andre, gjør du ikke noe stort.

For egen regning legger han til: Jeg stoler ikke på veldedighet som ikke koster noe, og ikke gjør vondt. En velgjørende faste fra ting som skader kroppen, f.eks. søtsaker og alkohol, er én ting. En faste som forandrer hjerte og sinnelag, er det Gud vil ha av oss.

Pave Frans uttrykker det samme budskap med en konkretisering: Vi skal bevisst faste mot likegyldighet, vår egen og andres. Dette er vanskeligere enn å gi avkall på et bestemt gode, for det krever engasjement og stor utholdenhet.

Som deres biskop minner jeg dere om fasteofferets betydning og om deres muligheter for å gjøre godt med penger, omsorg og engasjement. Dere har mange anledninger til å gjøre godt. Som vanlig anbefaler jeg dere å se på den nære nød, mennesker dere kan gjøre en forskjell for.

Jeg anbefaler dere Caritas’ fasteaksjon med mottoet: «Rett til mat, rett til utvikling».

Den store nød som hersker i Syd-Sudan, må appellere til vårt engasjement. Materiell hjelp må komme utenfra, nemlig fra oss som har noe å gi.

Jeg ønsker dere en velsignet fastetid.

 

+Bernt I. Eidsvig

Biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim

Oslo, askeonsdag 2017.

Askeonsdag

Askeonsdag 1. mars

ashwednesday

Onsdag 1. mars starter den 40 dager lange forberedelsen til påske. I Vår Frue Kirke i Porsgrunn feires det denne dagen tre messer:

11:00  Askeonsdagsmesse på norsk
16:00  Askeonsdagsmesse på polsk
18:00  Askeonsdagsmesse på norsk

 

 

TLM – Tradisjonell messe på latin

Fredag 24. februar kl 18:00 feires det messe i ekstraordinær form i Vår Frue Kirke. Dette er et månedlig tilbud og på kalenderen kan du finne hvilke datoer messen feires. Normalt er det siste fredagen i måneden.

Katolsk Forum

Onsdag 15. februar kl 19:00

p. Reidar Voith : LUTHER OG REFORMASJONEN SETT MED KATOLSKE ØYNE

p. Reidar Voith er sogneprest i Mariakirken, den katolske menigheten i Lillehammer, og har tidligere vært sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn.

I dette foredraget vurderes reformasjonen ut fra de skrifter som Martin Luther selv ga ut i sin samtid. Det er disse skriftene som dannet grunnlaget for Den katolske kirkes reaksjon og de reformerte kirkers senere utvikling. Ved å se nøye på grunnlaget for reformasjonen vil vi bedre kunne vurdere utviklingen frem til vår egen tid.

Velsignelse av familie og hjem (oppdatering)

Det har vært stor pågang for å få familier og hjem velsignet denne gangen. Vi fortsetter derfor å tilby hjemmebesøk fra prestene i forbindelse med Hellige Tre Kongers Dag ut februar måned. Det betyr at du fremdeles kan ta kontakt via menighetskontoret eller direkte til en av prestene i sognet dersom du ønsker husvelsignelse.

Adventsaksjonen 2016

Menighetens ungdomslag – KULIP – har samlet inn 20.439,00 kroner til Adventsaksjonen. I regi av Caritas vil de innsamlede midlene brukes til et prosjekt i Vietnam med hensikt å bedre tilgangen til utdanning for sårbare og marginaliserte grupper.

Funksjonshemmede barn og barn av migranter er mest sårbare.

Majoriteten av elevene ved undervisningssentrene er barn av arbeidsmigranter som har flyttet fra landsbyen inn til storbyen. Foreldrene flytter for å finne arbeid, og barna må naturligvis flytte etter. Denne livssituasjonen preget av fattigsom påvirker barnas skolegang på flere måter.

Funksjonshemmede barn holdes ofte hjemme fra skolen og skjult fra storsamfunnet fordi foreldrene skjemmes, men også fordi de ikke kjenner deres og barnas rett til utdanning og bistand fra det offentlige. Caritas jobber med å endre disse holdningene, både blant foreldre og i samfunnet generelt.

Prosjektet bidrar til at folk blir oppmerksomme på sine rettigheter og at de engasjerer seg i lokalsamfunnet. De sprer så denne kunnskapen og sammen legger de press på myndighetene for å få de tjenestene de har krav på. Gjennom dette kan de bidra til å redusere fattigdom der de bor.

For Caritas er det viktig å ikke bygge strukturer eller etablere organisasjoner som konkurrerer med myndighetene. Målet er heller ikke å kjempe lokalbefolkningens kamp om rettigheter på deres vegne, men å gjøre dem i stand til å ta kampen selv. Av samme årsak er det heller ikke et mål å bygge brønner for å sikre lokalbefolkningen tilgang til vann, men å få myndighetene til å innse at dette er deres ansvar.

Du kan lese mer om Adventsaksjonen HER.

Velsignelse av familie og hjem

Helligetrekongersdag og hjemmebesøk

I tiden mellom fredag 6. januar (Epifani/Helligtrekongersdag) og 2. februar (Kyndelsmesse) er det i kirken en veletablert tradisjon for å invitere den lokale presten på et kort hjemmebesøk for å velsigne hjem og familie.

I vår menighet vil alle prestene spesielt prioritere slike pastorale besøk de neste fire ukene og dersom du ønsker ditt hjem og familie velsignet kan du ta kontakt.

Dette er både en religiøs og sosial handling som gjøres for alle som bor i hjemmet. Det er derfor en fordel om så mange som mulig av de som bor i huset/leiligheten kan være tilstede.

c_m_b

Rituale og forberedelse

Mot slutten av ritualet for husvelsignelse tegner presten med velsignet kritt på dørstolpen til inngangsdøren: 20+ C+M+B +17, som er en forkortelse for Christus Mansionem Benedicat – Kristus velsigne dette hjem – og samtidig forbokstavene til de tre vise menn: Casper, Melchior og Baltazar. I tillegg tegnes også årstallet.

I tilfelle inskripsjonen viskes bort får du også utlevert et klistremerke med samme tekst. Dette sparer du på og om nødvendig kan det festes på dørstolpen så teksten forblir synlig til neste år, når huset og familien kan velsignes på nytt.

Et besøk varer omtrent en times tid og det er ikke nødvendig å sørge for middag eller annen oppvartning annet enn en kopp kaffe eller te – om tiden tillater det. Det finnes en del lokale variasjoner, men her er en huskeliste det viktigste du bør ha klart når presten kommer på besøk:

  • Et bord med hvit duk, ett eller to tente lys og krusifiks/kors;
  • skål med vann (blir velsignet av presten);
  • og husk at presten skal velsigne alle rom.

Det er i utgangspunktet gratis å få familie og hjem velsignet, men det er vanlig å gi en gave til menigheten.

Avtale

Du kan ta kontakt med en av prestene direkte eller ordne avtale via menighetskontoret. Husk å gi beskjed om hvilket språk du ønsker skal brukes.

Spesielle velsignelser

Fra gammelt av er det også enkelte spesielle velsignelser som er tilknyttet Epifani som du kan be presten om. Dette gjelder ikke minst velsignelse av gull, røkelse og myrra, men det er også mulig å få velsignet andre gjenstander, som for eksempel salt, krusifiks, St.Benedikt-medaljer, statuer, ikoner o.l.  Gi beskjed til presten på forhånd hva du ønsker.

 

 

 

Juletrefest i Vår Frue Menighet

epifania

Katekesens juletrefest

Lørdag 7. januar feirer katekesen juletrefest i menighetssalen etter familiemessen kl 11:00. Arrangementet er for barna i katekesen og deres familie. Vi skal synge julesanger og gå rundt juletreet i tillegg til leker og aktiviteter. Det serveres mat og kaker. Det kommer også en helt spesiell gjest denne dagen som har med gaver til barna. Velkommen.

Menighetens juletrefest

Søndag 8. januar, etter høymessen kl 11:00, feirer vi juletrefest under kirkekaffen. Det blir som vanlig servering av mat og kaker og i tillegg blir det salg av lodd. Vi trekker også de tre hovedgevinstene i boklotteriet denne dagen. Alle inntekter fra arrangementet tilfaller årets Adventsaksjon. Velkommen.